Magic Cap(Magic Communication Applications Platform)

An object oriented control program from General Magic for personal intelligent communicating devices (PDAs, hand held units, etc.) that includes the Telescript language.

Magic Cap(Magic Communication Applications Platform)
Một chương trình điều khiển định hướng đối tượng của General Magic sử dụng cho các thiết bị truyền thông minh riêng (PDA, các thiết bị cầm tay…) vốn bao gồm ngôn ngữ Telescript.


Published:

PAGE TOP ↑