Telenet

One of the first valueadded, packet switching networks that enabled terminals and computers to exchange data. Established in 1975, it was later acquired by Sprint and ultimately integrated into the SprintNet network. See also Telnet.

Telenet
Một mạng chuyển gói được bổ sung giá trị đầu tiên cho phép các thiết bị đầu cuối và máy tính trao đổi dữ liệu. Được thiết lập vào năm 1975, sau đó nó được tiếp thu bởi Sprint và được nhập vào mạng Sprint Net. Xem Telnet.


Published:

PAGE TOP ↑