Telnet

An emulator program, Telnet can be used for running a PC and connecting it to a server on a network or on the Internet. To use Telnet, the user needs to control the server and then enter commands through it.
Many Web servers are managed in this way. Telnet also enables a user at a terminal to log on to a remote device and run a program.

Telnet
Một chương trình mô phỏng, Telnet có thể sử dụng để chạy một PC và nối kết nó với một server trên mạng hay trên Internet. Để sử dụng Telnet, người dùng cần điều khiển server và sau đó nhập các lệnh qua nó, Nhiều Web server được quản lý theo cách này.
Telnet cũng cho phép người dùng tạo một đầu cuối nối kết với một thiết bị từ xa và chay một chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑