telecom(TELECOMmunications)

telecom generally refers to the telephone industry. See telecommunications.

telecom(TELECOMmunications)
Viễn thông truyền tin thường ám chỉ ngành điện thoại. Xem telecommunications.


Published:

PAGE TOP ↑