telecommunications

Communicating information, including data, text, pictures, voice and video over long distance. See communications.

telecommunications
Truyền thông tin bao gồm dữ liệu, text, hình ảnh, giọng nói và hình ảnh từ xa. Xem communications.


Published:

PAGE TOP ↑