TCO(Total Cost of Ownership)

(1) (Total Cost of Ownership) The cost of using a computer. It includes the cost of the hardware, software and upgrades as well as the cost of the inhouse staff and/or consultants that provide training and technical support.

(2) Refers to the Swedish Confederation pf Professional Employees, which has set stringent standards for devices that emit radiation. See MPR II.

TCO(Total Cost of Ownership)
(1) Chi phí dùng một máy vi tính. Nó bao gồm chi phí phần cứng, phần mềm và các phần nâng cấp cũng như chi phí cho đội ngũ nhân viên tại chỗ hoặc là các nhân viên cố vấn cung cấp những kỹ thuật huấn luyện phụ trợ.

(2) Đề cập đến Swedisk Confederation of Professional Employees vốn thiết lập nhừng tiêu chuẩn chính xác cho các thiết bị phóng xạ nhiệt. Xem MPR II.


Published:

PAGE TOP ↑