MPR 2

The Swedish government standard for maximum video terminal radiation. The earlier MPR 1 is less stringent. See TCO.

MPR 2
Tiêu chuẩn của chính phủ Thụy Điển về sự bức xa thiết bị đầu cuối video. MPR 1 trước đây ít chính xác hơn. Xem TCO.


Published:

PAGE TOP ↑