tap

In communications, a connection onto the main transmission medium of a local area network. See transceiver.

tap
Trong trao đổi thông tin, sự nối kết trong môi trường truyền tải chính của một mạng vùng cục bộ. Xem transceiver.


Published:

PAGE TOP ↑