transceiver

A transmitter and receiver of analog or digital signals. It comes in many forms; for example, a transponder or network adapter.

transceiver
Thiết bị nhận truyền. Một thiết bị truyền và nhận các tín hiệu kỹ thuật số hoặc tương rự. Nó có nhiều dạng; ví dụ, một máy phát hoặc adapter mạng.


Published:

PAGE TOP ↑