TACACS(Terminal Access Controller Access Control System)

An access control protocol used to authenticate a user logging onto the network. TACACS(Terminal Access Controller Access Control System) is a simple username/password system. Extended TACACS(Terminal Access Controller Access Control System)+ adds encryption and a challenge/response option. See challenge/response.

TACACS(Terminal Access Controller Access Control System)
Một giao thức điều khiển truy cập để hợp thức hóa hoạt động tải của người dùng sang mạng. TACACS(Terminal Access Controller Access Control System) là hệ thống tên người sử dụng hoặc mở rộng (XTACACS(Terminal Access Controller Access Control System)) thêm tính năng thông minh vào server và TACACS(Terminal Access Controller Access Control System) bổ sung tính mã hóa và một tùy chọn yêu cầu/đáp ứng. Xem challenge/response.


Published:

PAGE TOP ↑