systems integration

Making diverse components work together. See NASI.

sự hợp nhất hệ thống
Việc làm cho các thành phần khác nhau hoạt động chung với nhau. Xem NASI.


Published:

PAGE TOP ↑