Multimedia Extensions

Windows routines that support audio recording and playback, animation playback, joysticks, MIDI, the MCI interface for CD ROM, videodiscs, videotapes, etc., and the RIFF file format. See MPC.

Multimedia Extensions
Các thường trình Windows hỗ trợ tính năng ghi và phát lại âm thanh, phát lại hoạt hình, các cần điều khiển, MIDI, giao diện MCI dành cho CD ROM, các đĩa video, các băng video,… và đang file RIFF. Xem MPC.


Published:

PAGE TOP ↑