MPC(Multimedia PC Working Group, Washington, DC, subsidiary of Software Publishers Association, www.spa.org/mpc)

An organization that has set minimum standards for multimedia PCs. PC vendors and multimedia component vendors certified by MPC may display the MPC2 and MPC3 insignias on their products.

MPC(Multimedia PC Working Group, Washington, DC, subsidiary of Software Publishers Association, www.spa.org/mpc)
Một tổ chức thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho các PC đa phương tiện. Các nhà cung cấp PC và các nhà cung cập thiết bị đa phương tiện được chứng nhận bởi MPC có thể trình bày các hiệu MPC2 và MPC3 trên các sản phẩm của họ.


Published:

PAGE TOP ↑