MHS(Message Handling Service)

A messaging system from Novell that supports multiple operating systems and other messaging protocols. Optional modules support SMTP, SNADS and X.400. It uses the SMF 71 messaging format. Standard MHS runs on a DOS machine attached to the server. Global MHS runs as a NetWare NLM. Under NetWare, MHS runs on top of IPX.See also messaging system.

MHS(Message Handling Service)
Một hệ thống truyền thông báo của Novell hỗ trợ nhiều hệ điều hành và các giao thức truyền thông báo khác. Các module tùy chọn sử dụng SMTP, SNADS và X.400. Nó sở dụng dạng truyền thông báo SMF 71. MSH chuẩn chạy trên một máy DOS được nối kết với server. MSH chung chạy dưới dạng một NetWare NLM. Bên dưới NetWare, MSH chạy trên IPX. Xem thêm messaging system.


Published:

PAGE TOP ↑