messaging system

Software that provides an electronic mail delivery system. It is comprised of three functional areas, which are either packaged together or are modularized as independent components.

(1)The user agent, or UA, submits and receives the message.

(2)The message transfer agent, or MTA, stores and forwards the message.

(3)The message store, or MS, holds the mail and allows it to be selectively retrieved adn deleted. It slsoprovides a list of its contents. Messaging products such as cc: Mail, Microsoft Mail , PROFS, DISOSS and ALL IN 1 implement the entire messaging system. Other products must use components of other system; for example, DaVinci Mail uses Novell’s MHS.

Hệ thống truyền thông báo
Phần mềm cung cấp một hệ thống gởi thư điện tử. Nó gồm có vùng chức năng được kết hợp lại với nhau hoặc được lắp ráp dưới dạng các thành phần độc lập.

(1)Tác nhân người dùng hoặc UA, chuyển giao và nhân các thông báo.

(2)Tác nhân truyền thông báo hay MTA, lưu trữ và gởi thông báo.

(3)Bộ lưu trữ thông báo hay MS chứa thư tín và cho phép nó được truy tìm và được xóa có chọn lọc. Nó cũng cung cấp một danh sách về các nội dung của nó. Các sản phẩm truyền thông báo chẳng hạn như cc: Mail, Microsoft Mail, PROFS, DISOSS và ALL IN 1 thức thi toàn bộ hệ thống truyền thông báo. Các sản phẩm khác phải sử dụng các thành phần của những hệ thống khác; ví dụ như DaVinci Mail sử dụng MHS của Novell.


Published:

PAGE TOP ↑