message transfer agent

Store and forward capability in a messaging system. See messaging system.

Tác nhân truyền thông báo
Khả năng lưu trữ và gởi trong một hệ thống truyền thông báo. Xem messaging system.


Published:

PAGE TOP ↑