memory resident

A program that remains in memory at all times. See TSR.

memory resident
Một chương trình lúc nào cũng còn lại trong bộ nhớ. Xem TSR.


Published:

PAGE TOP ↑