meg,mega

Million. Abbreviated “M”. It often refers to the precise value 1,048,576 since computer specifications are usually binary numbers. See binary values and space/time.

meg,mega
Một triện. Từ viết tắt là “M”. Nó thường đề cập đến giá trị chính xác 1,048,576 bởi vì các đặc tính kỹ thuật của máy tính thường được biểu thị bằng các con số nhị phân. Xem binary valuesspace/time.


Published:

PAGE TOP ↑