megahertz

One million cycles per second. See MHz.

megahertz
Một triệu chu kỳ trên một giây. Xem MHz.


Published:

PAGE TOP ↑