MBps,Mbps(Mega Bytes Per Second, Mega Bits Per Second)

One million bytes per second, one million bits per second. Adherence to “b” and “B” for bit and byte is not always followed. See space/time for common usage.

MBps,Mbps(Mega Bytes Per Second, Mega Bits Per Second)
Một triệu byte trên một giây, một triệu bit trên giây. Nguyên tắc về chữ “b”, và “B” đối với bit và bit và byte không luôn được tuân theo. Xem space/time về cách sử dụng thông thường.


Published:

PAGE TOP ↑