MAN(Metropolitan Area Network)

A communications network that covers a geographic area such as a city or suburb. See LAN and WAN.

MAN(Metropolitan Area Network)
Một mạng truyền thông kiểm soát toàn bộ vùng chẳng hạn như thành phố hoặc một vùng ngoại ô. Xem LAN and WAN.


Published:

PAGE TOP ↑