wide-area network(WAN)

A network that connects computers that are located in different areas They are usually connected to each other via telephone lines and satellite communication links. Contrast with local area network
(LAN).

mạng diện rộng(WAN)
Một mạng nối kết các máy tính được đặt ở các khu vực khác nhau. Chúng thường được nối kết với nhau qua các đường dây điện thoại và các liên kết truyền thông vệ tinh. Trái với local area network
(LAN).


Published:

PAGE TOP ↑