main storage

Same as memory.

Bộ nhớ chính
Tương tự như memory.


Published:

PAGE TOP ↑