memory

The computer’s workspace (physically, a collection of RAM chips). It is an important resource, since it determines the size and number of programs that can be run at the same time, as well as the amount of data that can be processed instantly. Memory is like an electronic checkerboard, with each square holding one byte of data or instruction. Each square has a separate address like a post office box and can be manipulated independently. As a result, the computer can break apart programs into instructions for execution and data records into fields for processing.

Bộ nhớ
Vùng làm việc của máy tính (về mặt vật lý, một tập hợp các RAM chip). Nó là một nguồn tài nguyên quan trọng, bởi vì nó xác định kích thước và số chương trình vốn có thể được chạy cùng lúc, cũng như lượng dữ liệu vốn có thể được xử lý ngay lập tức. Bộ nhớ giống như một bàn cờ điện tử, với mỗi ô vuông chứa một byte dữ liệu hoặc một chỉ lệnh. Mỗi ô vuông có một địa chỉ riêng lẻ giống như một hộp thư và có thể được xử lý độc lập. Kết quả là, máy tính có thể ngắt các chương trình thành ra một lệnh để thực thi và cắt các hộp dữ liệu thành các trường để xử lý.


Published:

PAGE TOP ↑