mail enabled

Refers to an application that has built in, although typically very limited, mail capabilities. For example, it can send or send and receive a file that it has created over one or more messaging systems. See messaging API.

mail enabled
Đề cập đến một trình ứng dụng được cài sẵn, mặc dầu giới hạn về các tính năng gửi và nahnaj thư. Ví du, nó có thể gửi hoặc gửi và nhận một file vốn được tạo trên một hay nhiều hệ thống thòng báo. Xem messaging API.


Published:

PAGE TOP ↑