messaging API

A programming interface that enables an application to send and receive messages and attached files over a messaging system. VIM, MAPI and CMC are examples. Novell’s SMF 71, although also called an API, is actually the message format that mail must be placed into for submission to Novell’s MHS. There are no functions associated with it.

API truyền thông báo
Một giao diện lập trình cho phép một trình ứng dụng gởi và nhận các thông báo và các file đính kèm trên một hệ thống truyền thông báo. VÍ dụ như VIM, MAPI, và CMC. CMF 71 của Novell, mặc dù còn được gọi là một API, nhưng thật sự là một dạng thông báo mà thu tín phải được đặt vào để gởi đến MHS của Novell. Không có các chức năng được kết hợp với nó.


Published:

PAGE TOP ↑