mail client

An e mail program that resides in the user’s computer and has access to mail servers on the network. See universal client.

mail client
Một chương trình e mail có trong máy tính của người dùng và có sự truy cập sang các mail server trên mạng. Xem universal client.


Published:

PAGE TOP ↑