universal client

A computer that can access a wide variety of applications on the network. The Web browser is hailde as a universal client because of its platformindependent ability to reach the Internet and corporate intranets. An email client (mail program) that can access multiple messaging systems could be called a universal client.

Thiết bị khách đa năng
Một máy tính có thể truy cập nhiều loại ứng dụng trên một mạng.Trình duyệt Web được đón chào nhu một universal client vì khả năng độc lập với nền của nó để vuơn tới internet và các mạng nội bộ tập hợp. Một email client (chương trình thư tín điện tử) có thể truy cập nhiều hệ thống truyền thông điệp cũng được gọi là universal client.


Published:

PAGE TOP ↑