Macintosh Toolbox

Software routines that perform the graphical user interface functions in the Macintosh. Apple is licensing the Mac Toolbox to vendors developing a version of PowerOpen for the PowerPC. This is the first time Apple has licensed the Toolbox. See MAS.

Macintosh Toolbox
Các phần mềm thường trình vốn thực hiện các chức năng giao diện người dùng đồ họa trong Macintosh. Apple cấp phép cho những nhà cung cấp đang phát triển phiên bản PowerOpen cho PowerPC. Đây là lần đầu tiên Apple đã cấp phép đối với Toolbox. Xem MAS.


Published:

PAGE TOP ↑