MAS

(1)(Multiple Address System) A radio service in the 932 932.5 and 941 941.5Mhz frequency that covers a 25 mile radius from the antenna. It is used for sensor based and transaction systems (ATMs, reservations, alarms, traffic control,etc.).

(2)(Multiple Award Schedule) A list of approved products available for purchase by U.S. government agencies.

(3)(Macintosh Application System) Software that allows a Macintosh to run in a PowerPC. It includes a 68000 emulator and the Macintosh Toolbox, which contains the Mac’s graphical functions. This allows the Macintosh graphical user interface to run native in the PowerPC while only the Motorola 68000 instructions are emulated.

MAS

(1)(Multiple Address System) Một dịch vụ radio với tần số 932 932.5 và 941 941.5Mhz vốn có một bán kính 25 mile từ antenna. Nó được sử dụng cho hệ thống giao tác (ATM, đăt chỗ trước, cảnh báo, điều khiển lưu thông…) và các hệ thống dựa trên một cảm ứng.

(2)(Multiple Award Schedule) Một danh sách các sản phẩm đã được xác nhận có sẵn để cung cấp cho các cơ quan chính phủ Mỹ.

(3)(Macintosh Application System) Phần mềm Macintosh chạy trong PowerPC. Nó bao gồm một chương trình mô phỏng 68000 và Macintosh Toolbox, vốn chứa các chức năng đồ họa của Mac. Nó cho phép giao diện người dùng đồ họa Macintosh chạy trong PowerPC trong lúc chỉ có các chỉ lệnh của Motorola 68000 được mô phỏng.


Published:

PAGE TOP ↑