machine address

Same as absolute address.

Địa chỉ máy
Tương tự như absolute address.


Published:

PAGE TOP ↑