M

(1)See mega.

(2)Formerly known as MUMPS, it is a high level programming language and integrated database that is widely used in the health care field. Its extensive string handling capabilities make it suitable for storing vast amounts of free text. It was originally developed in 1966 at Massachusetts Utility Multi-Programming System. The MUMPS Development Committee has maintained the language since 1973, and it became an ANSI standard in 1977. The M Technology Association (Silver Spring, MD, www.mtechnology.org) supports the M community through training, meetings and distribution of publications and software. The following M example converts Fahrenheit to Celsius:

M
(1)Xem mega.

(2)Trước đây còn gọi là MUMPS, đó là ngôn ngữ lập trình cấp độ cao và là một cơ sở dữ liệu được hợp nhất vốn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế. Các tính năng sử lý chuỗi mở rộng của nó làm cho nó thích hợp để lưu trữ rất nhiều text tự do. Đầu tiên nó được phát triển vào năm 1966 tại Massachusetts Genaral Hospital dưới dạng Massachusetts Utility MultiProgramming System. Quỹ ban phát triển MUMPS Development Committee đã bảo lưu ngôn ngữ này từ năm 1973, và nó đã trở thành một tiêu chuẩn ANSI vào năm 1977. Hội công nghệ M Technology Association(Silver Spring, MD, www.mtechnology.org) hỗ trợ đoàn thể M qua việc đào tạo tổ chức các cuộc họp và phân phối các tài liệu xuất bản và phần mềm. Mẫu M sau đây chuyển đổi Fahrenheit(độ Fahrenheit) sang Celsius(độ bách phân):


Published:

PAGE TOP ↑