kilo

Thousand. Abbreviated “K” . It often refers to the precise value 1,024 since computer specifications are usually binary numbers. For example, 64K means 65536 bytes when reffering to memory or storage(64×1024), but a 64K salaly means $64,000. The IEEE uses “K” for 1024, and “k” for 1000. See space/time.

kilo
Ngàn. Viết tắt là “K”. Nó thường chỉ giá trị chính xác là 1024 vì các đăc tính kỹ thuật của máy tính thường là các số nhị phân. Ví dụ, 64K có nghĩa là 65536 byte khi đề cập đến bộ nhớ (64×1024) , nhưng tiền lương 64K có nghĩa là 64000 đôla. IEEE dùng “K” cho 1024 và “k” cho 1000. Xem space/time.


Published:

PAGE TOP ↑