ZV port

A technology that enables the delivery of multimedia and full-screen motion video to notebook computers.

cổng ZV
Một công cụ cho phép gởi đa phương tiện truyền thông và video động toàn màn hình đến các máy tính notebook.


Published:

PAGE TOP ↑