zoom out

To increase the area of the display to enable the user to view either the whole page. This is essential to achieve a balanced page disign.

zoom out
Tăng vùng của màn hình để cho phép người dùng xem toàn bộ trang cùng một lúc hay một phần lớn hơn của một trang. điều này cần thiết nhằm đạt được một kiểu thiết kế trang cân đối.


Published:

PAGE TOP ↑