zoom in

To enlarge an area of the display to see the details more clearly. This is particularly useful when handling graphics.

zoom in
Phongs to một vùng của màn hình để xem các chi tiết một cách rõ ràng hơn. điều này đặc biết hữu dụng khi xử lý ảnh thu nhỏ.


Published:

PAGE TOP ↑