zoo

A Web site that stores computer viruses. Such sites are illegal in certain countries round the world.

zoo
Một Web site lưu trữ các virus máy tính. Các site như vậy không hợp pháp ở một số quốc gia trên thế giới.


Published:

PAGE TOP ↑