zone of authority

An area where rules apply as agreed to a specified standard.

vùng thẩm quyền
Một vùng nơi mà các qui tắc khách được áp dụng theo một tiêu chuẩn đã được xác định.


Published:

PAGE TOP ↑