Zmodem

A protocol for the transfer of datausing dial-up access lines. A Zmodem takes into consideration the improved reliability of modems and enables data to be transferred in larger packets, and consequently at faster speeds, than that used by the Xmodem protocol.

Zmodem
Một giao thức truyền dữ liệu bằng cách sử dụng các đường dây truy cập quay số. Một Zmodem xem xét độ tin cậy cải tiến của các modem và cho phép dữ liệu được truyền trong các gói lớn và kết quả là truyền với tốc độ nhanh hơn tốc độ được sử dụng bởi giao thức Xmodem.


Published:

PAGE TOP ↑