zipperhead(slang)

Some one whose mind is closed to new ideas.

zipperhead(slang từ lóng)
Một người có tư tưởng không chấp nhận những ý tưởng mới.


Published:

PAGE TOP ↑