Zip file

A file that has been compressed and also saved using the WINZIP compression format.

file Zip
Một file đã được nén và cũng đã được lưu bằng cách sử dụng dạng nén WINZIP.


Published:

PAGE TOP ↑