Zip drive

A protable disk, which is usually used for backing up and archiving personal computer files. It can store almost 100 megabytes on a 3.5″ disk.

ổ đĩa Zip
Một ổ đĩa xách tay thường được sử dụng để sao lưu dự phòng và lưu trữ các file máy tính cá nhân. Nó có thể lưu trữ gần 100 megabyte trên một đĩa 3,5″.


Published:

PAGE TOP ↑