zip code

Post codes within the US. Many Web site forms require the user’s zip code. Non-US residents should enter their own postal code.

mã zip
Các mã bưu điện ở Mỹ. Nhiều form trên Web site yêu cầu mã zip của người dùng. Những người không sống ở Mỹ sẽ nhập mã bưu điện riêng của họ.


Published:

PAGE TOP ↑