Zimmermann,Phillip

Encryption specialist who invented and released the Pretty Good Privacy program.

Zimmermann,Phillip
Chuyên viên mã hóa, là người đã phát minh ra và giới thiệu chương trình Pretty Good Privacy.


Published:

PAGE TOP ↑