zero content

Used in newsgroups to indicate a message that adds nothing to the recipient’s knowledge on a subject.

không có nội dung
Được sử dụng trong các nhóm tin được chỉ định trong một thông báo không thêm gì cả vào sự hiểu biết của người nhận về một chủ đề.


Published:

PAGE TOP ↑