Zero Administration Windows(ZAW)

Microsoft’s initiative to make its opera ing systems simpler to install and manage. It is aimed at networked computers so that administrative functions such as upgrades can be carried out on one computer and delivered to all computers on the network.

Zero Administration Windows(ZAW)
Sáng kiến của Microsoft nhằm làm cho các hệ điều hành của nó dễ cài đặt và quản lý hơn. Nó được nhắm vào các máy tính được nối mạng để các chức năng quản lý chẳng hạn như các phần nâng cấp có thế được thực hiện trên một máy tính và được phân phối đến tất cả máy tính trên mạng.


Published:

PAGE TOP ↑