Z-buffering

In three-dimensional graphics, Z-buffering is used to ensure that perspective in the virtual world mimics that of the real world. This achieves effects such as a foreground object.

Kỹ thuật đệm z
Trong đồ họa ba chiều, kỹ thuật đệm Z được sử dụng để bảo đảm rằng phối cảnh trong thế giới ảo mô phỏng phối cảnh của thế giới thực. Điều này tạo ra những hiệu ứng chẳng hạn như một đối tượng tiền cảnh che khuất một đối tượng nền.


Published:

PAGE TOP ↑