yo-yo mode

When a computer repeatedly crashes for use.

chế độ yo-yo
Khi một máy tính liên tục ngừng chạy đột ngột và sau đó được phục hồi để sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑