YModem

A modification to the X-modem system for transferring data over telephone lines, which takes into account the improved reliability of modems. Data is transferred in larger packets resulting in faster data transfer.

YModem
Một phần chỉnh sửa đối với hệ thống X-modem để truyền dữ liệu trên các đường dây điện thoại nhằm xem xét độ tin cậy độ cải tiến của các modem. Dữ liệu được truyền trong các gói lớn hơn nhằm làm cho việc truyền dữ liệu trở nên nhanh hơn.


Published:

PAGE TOP ↑