yes tv

Broadband portal offering Internet television programs, films, and video as well as e-mail and Web site material via ADSL-connected phone line and cable.

yes tv
Cổng chinh dải rộng cung cấp các chương trình Internet, phim ảnh và video cũng nhu tài liệu e-mail và Web site thông qua đường dây điện thoại và cáp được nối kết bằng ADSL.


Published:

PAGE TOP ↑